Bùi Ngọc Hiền

Cập nhật ngày: 01/11/2021


TS. Bùi Ngọc Hiền
TRƯỞNG PHÒNG
Email: b.nhien@hcmca.edu.vn

A. KHEN THƯỞNG

- Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba theo Quyết định số 78-KT/CTN ngày 11 tháng 02 năm 2004 của Chủ tịch nước;

- Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố theo Quyết định số 3697/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân nhân Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 3673/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2020;

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân nhân Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2022;

- Nhiều giấy khen, bằng khen và nhiều danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

B. CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Đề tài cấp

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Công tác văn thư trong trường phổ thông – từ thực tiễn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Trường

2012/2013

Chủ nhiệm

2

Chính sách giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Trường

2012/2013

Thành viên

3

Đề án đào tạo thạc sĩ Quản lý công tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Học viện

2018

Thành viên

4

Nghiên cứu mô hình chính quyền đô thị ở nước ta hiện nay (KHTCCS (2021)-09).

Bộ

2022

Thành viên

5

Đổi mới quản lý nghiên cứu khoa học theo hướng chuyển đổi số tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Học viện

2022 - 2023

Chủ nhiệm

6

Xây dựng chính quyền số ở Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ

2022 - 2023

Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố trong tạp chí khoa học, sách xuất bản trong và ngoài nước

TT

Tên công trình

Tên tạp chí, sách

Năm công bố

Chỉ số ISSN, ISBN

Số

1

Giáo dục – đào tạo Đồng bằng sông Cửu Long sau 5 năm thực hiện Quyết định 20/2006/QĐ-TTg

Tạp chí Khoa học xã hội

2011

1859-1036

3 (151)

2

Thực hiện quan điểm của Đảng về đổi mới giáo dục

Tạp chí Tuyên giáo

2012

1859-2295

21/02/2012

Online

3

Hoàn thiện chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tạp chí Quản lý nhà nước

2013

0868-2828

7/2013

4

Bảo đảm sự thống nhất ý Đảng, lòng dân trong Hiến pháp

Tạp chí Tổ chức nhà nước

2013

0868-3697

8/2013

5

Mấy ý kiến về giải pháp đổi mới chính sách lương đối với nhà giáo

Tạp chí Xây dựng Đảng

2013

1859-0829

19/11/2013

Online

6

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục – đào tạo theo hướng đổi mới căn bản và toàn diện

Tạp chí Quản lý nhà nước

2013

0868-2828

11/2013

7

Công tác văn thư trong trường phổ thông ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam

2013

0866-7365

11/2013

8

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tạp chí Tổ chức nhà nước

2014

0868-2828

2/2014

9

Xây dựng đội ngũ hiệu trưởng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục (đồng tác giả)

Tạp chí khoa học quản lý giáo dục

2014

2354-0788

(02) 6/2014

10

Một số nội dung cần tập trung thực hiện đổi mới giáo dục theo Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Tạp chí

Dân vận

2014

0868-3611

9 (231) – 2014

11

Tổ chức thực hiện công tác giáo dục theo quy định mới

Tạp chí

Giáo dục

2014

2354-0753

Số đặc biệt

10/2014

12

Vai trò của cấp ủy đảng trong đổi mới, phát triển giáo dục ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tạp chí

Giáo duc

2015

2354-0753

351

Kì 1 (2/2015)

13

Một số điểm cần thống nhất trong công tác soạn thảo văn bản hành chính của các cơ quan nhà nước

Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam

2015

0866-7365

2/2015

14

Vận dụng lý thuyết của Peter Drucker trong xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục

Tạp chí

Giáo dục

2015

2354-0753

Số đặc biệt

5/2015

15

Hoàn thiện thể chế, chính sách để đổi mới, phát triển giáo dục

Tạp chí

Giáo dục

2015

2354-0753

Kỳ 2 (6/2015)

16

Hoàn thiện thể chế chính sách để đổi mới, phát triển giáo dục

Nội san hành chính học

2015

 

18 (6/2015)

17

Bàn về chân dung nhà quản lý thành công

Tạp chí Tổ chức nhà nước

2015

0868-2828

10/2015

18

Hoàn thiện chính sách lương đối với nhà giáo

Tạp chí Phát triển nhân lực

2016

1859-2732

01 (50) 2016

19

Đổi mới hoạch định và tổ chức thực thi chính sách phát triển vùng kinh tế - xã hội

Tạp chí Tổ chức nhà nước

2016

0868-2828

10/2016

20

Chính sách phát triển giáo dục vùng kinh tế - xã hội

Tạp chí

Giáo dục

2016

2354-0753

Kỳ 1 (12/2016)

21

Đổi mới hoạch định chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tạp chí

Giáo dục

2016

2354-0753

Số đặc biệt

12/2016

22

Tổ chức tham vấn chính sách trong hoạch định chính sách công

Tạp chí Tổ chức nhà nước

2017

0868-2828

3/2017

23

Bàn về mục tiêu phát triển giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tạp chí

Giáo dục

2017

2354-0753

Số đặc biệt

3/2017

24

Hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Tạp chí Thông tin và Dự báo KTXH

2017

1859-0764

Số 141

9/2017

25

Bước đầu tìm hiểu những yếu tố tác động đến quản trị nhà nước trong tương lai – thách thức và những dự báo

Tạp chí Phát triển nhân lực

2017

1859-2732

12/2017

26

Nâng cao năng lực hoạch định chính sách công của Chính phủ để xây dựng Chính phủ kiến tạo

Tạp chí Phát triển nhân lực

2018

1859-2732

02 (55)

2018

27

Bàn về một số giải pháp phát triển bền vững Thành phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Thông tin và Dự báo KTXH

2018

1859-0764

11/2018

28

Chính sách lương đối với nhà giáo

Sách: Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay: xu hướng Việt Nam và thế giới.

2018

978-604-946-493-5.

 

29

Making the policy for developing education in the Mekong Delta – Vietnam

Book: Leadership and policy innovation in the Digital.

2018

978-604-962-218-2

 

30

Quy hoạch nhân sự lãnh đạo, quản lý trong các tổ chức công

Tạp chí Phát triển nhân lực

2019

1859-2732

04 (63)

2019

31

Kinh nghiệm phát triển trí tuệ nhân tạo của Mỹ, Trung Quốc và khuyến nghị đối với Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

2019

0866-7120

10/2019

Số 29

32

Giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của trường chính trị

Tạp chí Phát triển nhân lực

2019

1859-2732

06 (65)

2019

33

Building and managing smart society in Ho Chi Minh City

Book: Ho Chi Minh city in the network of smart cities in ASEAN: opportunities and challenges.

2019

978-604-73-7012-2

 

34

Sustainable economic development in Ho Chi Minh city

Book: Socio-Economic and environmental issues in development.

2019

978-604-65-4174-5

 

35

The roles of stakeholders in the public policy making process

Book: Vietnam symposium on leadership and public policy.

2019

 

 

36

Kinh nghiệm phát triển trí tuệ nhân tạo của một số quốc gia và khuyến nghị đối với Việt Nam

Tạp chí Tổ chức nhà nước

2019

2588-137X

12/2019

37

Government Innovation for Building smart city in Ho Chi Minh City

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

2020

0868-3808

4/2020

38

Những thay đổi của Nhà nước trong kỷ nguyên mới

Tạp chí Quản lý nhà nước

2020

2354-0761

292 5/2020

39

Những thuận lợi và khó khăn của Thành phố Hồ Chí Minh trong xây dựng đô thị thông minh (đồng tác giả)

Tạp chí Quản lý nhà nước

2020

2354-0761

2928 11/2020

40

Kinh nghiệm của một số quốc gia trong chuyển đổi số và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Tạp chí Quản lý nhà nước

2021

2354-0761

301 (2/2021)

41

Xây dựng đội ngũ cán bộ trong bối cảnh phát triển mới

Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực

2021

1859-2732

03/2021

42

Building Urban Government in Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Journal of Contemporary Issues in Business and Government

2021

2204-1990;

1323-6903

Vol. 27, No. 4, 2021.

43

Phát triển kinh tế số tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Tổ chức nhà nước

2019

2588-137X

7/2021

44

Xây dựng chính quyền số hiện nay

Tạp chí Quản lý nhà nước

2021

2354-0761

307

(8/2021)

45

Đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

2021

0866-7120

8/2021

Số 777

46

Chuyển đổi số ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp (đồng tác giả)

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

2021

0866-7120

9/2021

Số 780

47

Hoàn thiện quy định pháp luật về thu hút vốn FDI thế hệ mới trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 (đồng tác giả)

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

2021

0866-7120

10/2021

Số 782

48

Hoàn thiện khung thể chế, chính sách cho thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương – từ thực tiễn thành phố Thủ Đức

Tạp chí Quản lý nhà nước

2022

2354-0761

314

(3/2022)

49

Một số đề xuất phát triển huyện Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh) theo mô hình đô thị sinh thái thông minh

Tạp chí Quản lý nhà nước

2022

e-2815-5831

14/7/2022

50

Về cơ chế, chính sách phát triển TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới

Tạp chí Quản lý nhà nước

2022

e-2815-5831

16/8/2022

51

Phát triển kinh tế sông góp phần phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tạp chí Kinh tế và Quản lý

2022

1859-4565

8/2022

52

Creating the Comprehensive system of public policies for sustainable development the Mekong Delta

Book: Socio-Economic and Environmental Issues in development.

2022

Finance Publishing House

 

53

River economic development in the Mekong Delta

Book: Contemporary Economic Issues in Asian countries.

2022

Springer Publishing House

 

54

Xây dựng chính quyền số tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sách: Đổi mới quản lý Thành phố Hồ Chí Minh

2022

NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

 

3. Một số công trình nghiên cứu đăng Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế; hội thảo, tọa đàm quốc gia; hội thảo khoa học cấp Trường

TT

Tên bài viết

Tên Hội thảo

Thời gian tổ chức

1

Năng lực hoạch định chính sách công của Chính phủ kiến tạo

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” do Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện Hành chính vùng Metz, Cộng hòa Pháp và Viện Kinh tế Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp tổ chức.

4/2018

2

Government innovation in building smart city in Ho Chi Minh city

International conference (presentation): “Government performance: management and leadership” (University of Economics Ho Chi Minh City).

9/2019

3

The challenges in building the enabling government in Viet Nam

International scientific conference Proceedings: Building and operating an enabling government: current situations in Vietnam and experience of other nations (Institute of social sciences of the central region and Graduate Academy of Social science).

10/2019

4

Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân trong Hiến pháp

Tọa đàm khoa học Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (Tạp chí Cộng sản phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức)

3/2013

5

Một số giải pháp để thực hiện thanh tra chuyên ngành đối với cơ sở giáo dục theo quy định mới

Tài liệu Hội thảo khoa học Định hướng xây dựng Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức).

3/2014

6

Một số góp ý hoàn thiện quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Rà soát văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ tổ chức.

7/2014

7

Hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Vai trò của công tác quản trị địa phương đối với sự phát triễn bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh – Đại học Thủ Dầu Một – Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức).

12/2017

8

Chính sách phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo khoa học Phát triển kinh tế tuần hoàn ở các tỉnh phía Nam – vấn đề và giải pháp (Tạp chí Cộng sản và Thành ủy Cần Thơ phối hợp tổ chức).

10/2020

9

Hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển bền vững vùng Đồng bẳng sông Cửu Long

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh mới (Tạp chí Cộng sản, Thành ủy Cần Thơ và Đại học Cần Thơ phối hợp tổ chức).

12/2021

10

Vai trò của Học viện Cán bộ trong tiến trình xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh

Hội thảo khoa học Vai trò của Học viện Cán bộ với công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh do Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức

01/2020

11

Những thách thức đối với cán bộ lãnh đạo trẻ trong bối cảnh phát triển mới

Hội thảo khoa học Công tác tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ, lãnh đạo nữ các cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức.

3/2020

12

Yêu cầu và điều kiện xây dựng chính quyền đô thị

Hội thảo khoa học Xây dựng chính quyền đô thị - lý luận và thực tiễn do Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sài Gòn và Trường Chính trị tỉnh Bình Phước phối hợp tổ chức.

11/2020

13

Chuyển đổi số trong quản trị của chính quyền để nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh

Tọa đàm khoa học Nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị của Thành phố trong điều kiện mới do Cơ quan thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Nam và Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

11/2020

14

Xây dựng chính quyền số - khâu then chốt trong chuyển đổi số tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hội thảo khoa học Định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

4/2021

4. Biên soạn tài liệu giảng dạy

TT

Tên tài liệu giảng dạy

Năm

1

Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Chuyên đề 5: Quản lý và thực thi hệ thống văn bản quản lý nhà nước trong giáo dục và đào tạo).

2012

2

Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Chuyên đề 5: Quản lý và thực thi hệ thống văn bản quản lý nhà nước trong giáo dục và đào tạo).

2012

3

Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng trường cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Chuyên đề 4: Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo).

2013

4

Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Chuyên đề 4: Quản lý hành chính nhà nước về giáo dục và đào tạo).

2014

5

Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn Giáo dục công dân ban hành kèm theo Quyết định số 1456/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Chuyên đề 8: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật).

2014

6

Tài liệu giảng dạy Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý nhà nước, học phần Hành chính so sánh (Chương 1: Những vấn đề chung về hành chính so sánh; Chương 5: So sánh về tài chính công).

2017

7

Tài liệu giảng dạy Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý nhà nước, học phần Thông tin trong quản lý nhà nước (Chương 1: Thông tin trong quản lý nhà nước).

2017

8

Tài liệu giảng dạy Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý nhà nước, học phần Quản lý nhà nước về kinh tế.

2018

9

Tài liệu giảng dạy Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý nhà nước, học phần Quản lý tài chính công.

2018

10

Tài liệu giảng dạy Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý nhà nước, học phần Quản lý nhà nước về môi trường.

2018

11

Chủ biên tài liệu giảng dạy Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý nhà nước, học phần Tổng quan về chính sách công.

2018

12

Chủ biên tài liệu giảng dạy Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý nhà nước, học phần Chính phủ điện tử.

2018

13

Chủ biên tài liệu giảng dạy Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý nhà nước, học phần Quản lý nhà nước đối với đầu tư.

2019

14

Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 4 – năm 2019, chuyên đề Quản trị địa phương.

2019

15

Tập bài giảng Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chương trình Trung cấp Lý luận chính trị, chuyên đề Xây dựng chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, NXB Lý luận chính trị.

2021

5. Biên soạn xuất bản sách

TT

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

1

Vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Lý luận chính trị

2020

2

Xây dựng chính quyền đô thị: Lý luận và thực tiễn

Lý luận chính trị

2021

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Lý luận chính trị

2022

4

Tiềm năng, định hướng phát triển và cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn huyện Củ Chi

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2022

5

Xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chính trị Quốc gia Sự thật

2022

6

Đổi mới quản lý Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2022

 

Bản in