Cao Văn Thống

Cập nhật ngày: 04/11/2021


ThS. Cao Văn Thống
GIẢNG VIÊN
Email: c.vthong@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Khảo sát nhu cầu và khả năng tổ chức thực hiện các loại hình công cụ theo dõi, đánh giá sự phát triển trẻ 5 tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2010 tại TP.Hồ Chí Minh, (2015), Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Công cụ theo dõi, đánh giá sự phát triển trẻ mẫu giáo 5 tuổi” – Nxb Đại học Sư phạm TP.HCM
2. Xây dựng Bộ công cụ theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ 5 tuổi, (2015), Thành viên đề tài cấp Sở Khoa học TP.Hồ Chí Minh
3. Bộ Công cụ theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ 5 tuổi, (2015), Nhà xuất bản Giáo dục
4. Giá hóa dân số và CTXH với người cao tuổi, (2016), Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Xây dựng chương trình đào tạo ngành CTXH đáp ứng nhu cầu xã hội” – Trường Cao đẳng Sư phạm TW TP.HCM
5. Vai trò đạo đức trong phát triển Nghề Công tác xã hội, (2021), Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Phát triển nghề Công tác xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay

Bản in