Đỗ Thị Minh Châu

Cập nhật ngày: 01/11/2021

ThS. Đỗ Thị Minh Châu

GIẢNG VIÊN

Email: d.tmchau@hcmca.edu.vn

 

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. Nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh áp dụng Hiệp ước vốn Basel II tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, (2018 – 2020), Cấp Bộ, Mã số: B2018-BKA-67, Thành viên
2. Giải pháp hạn chế thách thức đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Hồ Chí Minh khi áp dụng Hiệp ước vốn Basel II, (2019 – 2020), Cấp cơ sở, Chủ nhiệm đề tài

- Các bài viết cho tạp chí
   Vấn đề tài sản đảm bảo của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thành phố Hồ Chí Minh trong việc tiếp cận tín dụng khi các ngân hàng áp dụng Hiệp ước vốn Basel II (đồng tác giả), (2020), Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số 6.2020, ISSN 0868-3808, Vol 79-82

Bản in