Dư Ngọc Quỳnh Như

Cập nhật ngày: 04/11/2021


ThS. Dư Ngọc Quỳnh Như
Email: d.nqnhu@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở tại TP.HCM - Một thành tố giúp cải thiện chỉ số PAPI, (2017), Hội thảo khoa học Viện nghiên cứu phát triển
2. Chủ nghĩa Mác – Lênin và thời đại ngày nay, (2018), Hội thảo khoa học Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

Bản in