Mai Thị Kim Oanh

Cập nhật ngày: 29/10/2021


ThS. Mai Thị Kim Oanh
GIẢNG VIÊN
Email: m.tkoanh@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các sách, giáo trình, tài liệu học tập
1. Chủ biên Tài liệu Học phần Quản lý nhà nước về kinh tế, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
2. Chủ biên Tài liệu Học phần Quản lý Tài chính công, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
3. Thành viên tham gia biên soạn Tài liệu Học phần Kỹ năng giao tiếp, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
4. Thành viên tham gia biên soạn Tài liệu Học phần Kỹ thuật soạn thảo văn bản, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
5. Thành viên tham gia biên soạn Tài liệu Học phần Quản lý nhà nước về dịch vụ công, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. 2018: Thành viên đề tài cấp cơ sở “Kỹ năng giao tiếp hành chính với công dân của đội ngũ công chức tại Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn quận Bình Thạnh”
2. 2018: Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở “Đánh giá hiệu quả hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Chương trình 1956 của Thủ tướng Chính phủ tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh”
3. 2020: Thành viên đề tài cấp cơ sở “Hoạt động của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh từ 2015 đến nay”

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Bài viết “Giải pháp chính sách đối phó trước tình huống Trung Quốc điều chỉnh tỷ giá”, 2015, Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 20
2. Bài viết Quản lý nợ công hướng tới sự bền vững tại Việt Nam, 2015, Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội số 115
3. Bài viết “Phân cấp ngân sách địa phương tại TP. Hồ Chí Minh: Thành tựu và Hạn chế”, 2015, Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội số 109+110
4. Bài viết “Cải cách thể chế nhằm thu hút vốn theo hình thức hợp tác công – tư: Kinh nghiệm Hàn Quốc”, 2017, Tạp chí Kinh tế và Dự báo Số 19
5. Bài viết “Về huy động vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh”, 2017, Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội số 137
6. Bài viết “Phát triển nguồn nhân lực Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thích ứng với việc xây dựng Thành phố thông minh”, 2018, Tạp chí Phát triển nhân lực, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Bài viết “Huy động nguồn vốn ngoài ngân sách cho đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh”, 2018, Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội Số 151.
8. Bài viết “Quan điểm chỉ đạo của Đảng trong hỗ trợ bồi thường đất”, 2017, Bài tham luận cho Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh”, do ThS. Nguyễn Xuân Cương làm chủ nhiệm đề tài
9. Bài viết “Cải cách thể chế tại Việt Nam nhằm thích ứng với tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”, 2017, Hội thảo khoa học quốc tế “Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với quản trị nhà nước” do Học viện Hành chính quốc gia tổ chức.
10. Bài viết “Huy động vốn cho đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông nhằm mục tiêu tăng trưởng bền vững tại Tp. Hồ Chí Minh”, 2017, Hội thảo khoa học cấp thành phố “Tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu, nhằm tạo bước phát triển đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh” do Viện nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh – ĐH Kinh tế- Tài chính Tp.HCM – ĐH Công nghệ Tp. HCM tổ chức
11. Bài viết “Cải cách thủ tục hành chính góp phần phát triển doanh nghiệp trong tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa”, 2017, Hội thảo khoa học quốc gia “Xu hướng phát triển của lao động trong các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức
12. Bài viết “Khuyến khích tính chủ động học tập của sinh viên – giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng đào tạo đại học theo học chế tín chỉ”, 2017, Hội thảo khoa học cấp trường “Hội thảo khoa học về nâng cao chất lượng đào tạo đại học của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh” do Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức
13. Bài viết “Phát triển bền vững du lịch đồng bằng Sông Cửu Long nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu”, 2018, Hội thảo khoa học “Quản lý và phát triển Du lịch đồng bằng sông Cửu Long” do Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long - Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ tổ chức
14. Bài viết Giải pháp huy động nguồn tài chính phục vụ tăng trưởng kinh tế bền vững gắn với đặc thù kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh, 2018, Hội thảo khoa học cấp Thành phố của Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) “Trao thêm các quy chế đặc thù nhằm tạo bước phát triển nhanh, mạnh, bền vững cho Thành phố Hồ Chí Minh”, NXB: Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
15. Bài viết “Nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước nhằm xây dựng thành công Chính phủ kiến tạo, liêm chính ở Việt Nam”, 2018, Hội thảo khoa học Quốc tế “Xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính trong quá trình đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế”.
16. Bài viết “Phát huy vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh trong liên kết vùng nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”, 2019, Hội thảo “Vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” do Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
17. Bài viết “Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ cơ sở tại Học việ Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh nhằm xây dựng thành công thành phố thông minh”, 2019, Hội thảo "Vai trò của Học viện Cán bộ với công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cho hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh" do Học viện Cán bộ tổ chức.
18. Bài viết Vấn đề công khai, minh bạch trong thu hút nguồn vốn qua phương thức đối tác công-tư (PPP), 2019, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 35, Tháng 12 năm 2019.
19. Bài viết “Xây dựng Thành phố Phía Đông: “Cơ hội và thách thức của Thành phố Hồ Chí Minh”, 2020, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 29, Tháng 10 năm 2020.
20. Bài viết "Mô hình đối tác công tư (PPP) - Kênh huy động vốn quan trọng để xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ tại thành phố Hồ Chí Minh", 2020, Tạp chí Công Thương, Số 25, Tháng 10 năm 2020.
21. Bài viết “Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh”, 2020, Hội thảo “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” do Tạp chí Cộng sản tổ chức.
22. Bài viết “Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân gắn với xây dựng chính phủ kiến tạo tại Việt Nam”, 2021, Hội thảo “Hoạt động tiếp công dân- Từ lý luận đến thực tiễn” do Học viện Cán bộ Tổ chức, Tháng 3 năm 2021.
23. Bài viết: Giải pháp huy động nguồn vốn ngoài ngân sách cho đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025, 2021, Hội thảo “Định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
24. Bài viết: “Hoàn thiện chính sách và cơ cấu thu ngân sách nhà nước tại Việt Nam”, 2021, Hội thảo “Đổi mới công nghệ, thị trường và chính sách” do Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Thành tích đã đạt được
- Bằng khen của Chủ tich Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học liên tục 2013-2014, 2014-2015 (Quyết định số 51711/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. HCM).
- Giấy khen của Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố về việc đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển công chức, ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2019 (Quyết định số 49/QĐ-HVCB ngày 10/01/2019);
- Danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Đoàn Học viện năm học 2018-2019, 2019-2020;
- Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019
- Danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm học 2017-2018
- Danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm học 2018-2019
- Danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm học 2019-2020

Bản in