Nguyễn Thành Nam

Cập nhật ngày: 01/11/2021

TS. Nguyễn Thành Nam

GIẢNG VIÊN

Email: n.tnam@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. Khảo sát toàn diện đặc điểm và dự báo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đồng bằng sông Cửu Long đến đầu thế kỷ XXI, trong góc độ liên quan đến giáo dục, thuộc “Chương trình nghiên cứu tổng thể về giáo dục ở đồng bằng sông Cửu Long của nhà nước”, Mã số: SCL-95-5-1, Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh (nghiệm thu 5/1996), (1995 – 1996), Cấp Bộ, Thành viên
2. Nghiên cứu phương pháp vận dụng thực tiễn đời sống xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh vào giảng dạy môn Địa phương học, (2004), Cấp Cở sở, Chủ nhiệm đề tài
3. Sự chuyển biến kinh tế - xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh từ đổi mới 1986 đến nay – Vận dụng vào giảng dạy môn Địa phương học, (2005), Cấp Cở sở, Chủ nhiệm đề tài
4. Xây dựng và đưa môn học về thành phố Hồ Chí Minh vào chương trình đào tạo cán bộ công chức trên địa bàn., (2006 – 2007), CấpThành phố, Thư ký đề tài
5. Lịch sử phát triển đô thị Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh, (2007), Cấp Cơ sở, Chủ nhiệm đề tài
6. Xây dựng nếp sống thị dân ở TP. Hồ Chí Minh, (2012), Cấp Thành phố, Thành viên
7. Xây dựng nội dung chương trình các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về lý luận – nghiệp vụ công tác đảng, (12/2013), Cấp Cơ sở, Chủ nhiệm đề tài
8. Xây dựng đời sống văn hóa ở các xã nông thôn mới tại Thành phố Hồ Chí Minh, (2015 – 2016), Cấp Thành phố, Thành viên

- Các bài viết cho tạp chí
1. Thực trạng kinh tế – xã hội ở nông thôn tỉnh Cần Thơ trong những năm đổi mới, (1998), Tạp chí Lịch sử Đảng, số 3 năm 1998
2. Sự phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội trong nông thôn đồng bằng sông Cửu Long từ sau năm 1988 trở đi, (1999), Tập san Khoa học Xã hội, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, chuyên san Triết - Sử, số 11.
3. Cơ sở địa lý tự nhiên của sự hình thành, phát triển đô thị Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh, (2008), Tập san khoa học: “Nghiên cứu con người và xã hội” - Viện Khoa học Xã hội TP Hồ Chí Minh – 2008.
4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, (2009), Tạp chí phát triển nhân lực – Trường Cán bộ TP Hồ Chí Minh, ISSN: 1859-2732
5. Giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ - công chức TP. Hồ Chí Minh theo tinh thần tác phẩm “Đường Kách Mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, (2018), Tạp chí Phát triển Nhân lực – Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh, ISSN: 1859-2732
6. Tư tưởng giải phóng con người của Các Mác đối với lịch sử nhân loại và cách mạng Việt Nam, (2018), Tạp chí Phát triển Nhân lực – Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh, số 5 (58) ISSN: 1859-2732
7. Đảng Cộng sản việt nam: 89 năm lịch sử với những thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp cách mạng Việt Nam, (2019), Tạp chí Phát triển Nhân lực – Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh, số 1 (59) ISSN: 1859-2732
8. Đảng bộ Sài Gòn - Gia Định lãnh đạo nhân dân giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước theo ý nguyện trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, (2019), Tạp chí Phát triển Nhân lực – Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh, số 2 (60) ISSN: 1859-2732

- Các bài viết hội thảo khoa học
1. Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Di chúc Bác Hồ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, (2009), Hội thảo khoa học Cấp tỉnh – Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức
2. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lời dạy về Đảng cầm quyền, (2009), Hội thảo khoa học Cấp Quốc gia - Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức
3. 312 năm Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - lịch sử nối dài của 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, (2010), Hội thảo khoa học Cấp Quốc gia – Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức
4. Một số giải pháp cơ bản thu phục lòng dân trong công tác tư tưởng thời kỳ hiện nay, (2010), Hội thảo khoa học Cấp tỉnh – Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức
5. Phương pháp giáo dục của Hồ Chí Minh – vận dụng vào giảng dạy lý luận chính trị, (2010), Hội thảo khoa học Cấp tỉnh - Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang tổ chức
6. Sài Gòn – Mảnh đất thôi thúc tinh thần yêu nước, ý chí tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành – Hồ Chí Minh, (2011), Hội thảo khoa học Cấp Quốc gia – Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức
7. Quan điểm của Đảng và những bài học kinh nghiệm về đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị, (2013), Hội thảo khoa học Cấp Bộ Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức
8. Đấu tranh ngoại giao ở hội nghị Genève - cuộc chiến không cân sức giữa Việt Nam với các cường quốc, (2014), Hội thảo khoa học Cấp Quốc gia, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Đại học KHXH & NV TP.HCM tổ chức
9. Tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, giá trị trường tồn từ chiến thắng Điện Biên Phủ đến chiến dịch Hồ Chí Minh, (2014), Hội thảo khoa học Cấp tỉnh – Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức
10. Tầm vóc, giá trị và ý nghĩa lịch sử của thắng lợi hội nghị Geneve 1954, (2014), Hội thảo khoa học Cấp Bộ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức
11. Giáo dục lý luận chính trị trong nhiệm vụ đào tạo cán bộ - công chức ở TP. Hồ Chí Minh thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa, (2015), Hội thảo khoa học Cấp tỉnh, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức
12. Chuyển biến kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa, (2015), Hội thảo khoa học Cấp Quốc gia, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Đại học KHXH & NV TP.HCM tổ chức
13. Chủ tịch Hồ Chí Minh với ý chí, khát vọng giải phóng miền nam, thống nhất Tổ quốc, (2015), Hội thảo khoa học Cấp tỉnh, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức
14. Thành phố Hồ Chí Minh đi trước khởi đầu sự nghiệp đổi mới đất nước, tiếp bước con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn, (2016), Hội thảo khoa học Cấp Quốc gia, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức
15. Thành phố Hồ Chí Minh năng động sáng tạo đi trước mở đầu sự nghiệp đổi mới đất nước, (2018), Hội thảo khoa học Cấp Quốc gia, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức
16. Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng tư tưởng Các Mác về cơ sở hạ tầng để phát huy yếu tố con người trong sự nghiệp đổi mới đất nước, (2018), Hội thảo khoa học Cấp tỉnh, Trường Chính trị tỉnh Long An tổ chức
17. Cơ sở địa lý tự nhiên và vấn đề phát triển bền vững đô thị thành phố Hồ Chí Minh, (2018), Hội thảo khoa học Cấp Quốc gia, Thành ủy TP.HCM, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức
18. Thời cơ, thuận lợi của thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng đô thị thông minh, (2019), Hội thảo khoa học Cấp Quốc tế, Trường Đại học KHXH & NV TP.HCM và Học viện Cán bộ TP.HCM tổ chức
19. 50 năm Đảng bộ, nhân dân Sài Gòn - Gia Định – thành phố Hồ Chí Minh thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), (2019), Hội thảo khoa học Cấp tỉnh, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức
20. Những thuận lợi cơ bản trong công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn của trường chính trị - nhìn từ Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh, (2019), Hội thảo khoa học Cấp tỉnh, Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp tổ chức
21. Tư tưởng giải phóng con người trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh – quan điểm phát huy nhân tố con người của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đất nước, (2019), Hội thảo khoa học Cấp tỉnh, Trường Chính trị tỉnh An Giang tổ chức
22. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp, (2019), Hội thảo khoa học Cấp tỉnh, Học viện Cán bộ TP.HCM tổ chức
23. Xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên của Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh, (2020), Hội thảo khoa học Cấp tỉnh, Học viện Cán bộ TP.HCM tổ chức
24. Đảng bộ, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng đô thị thông minh, (2020), Hội thảo khoa học Cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc TP.HCM tổ chức
25. Vai trò của Đảng ủy - Ban Giám hiệu và giảng viên trong công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn của trường chính trị, (2020), Hội thảo khoa học Cấp tỉnh, Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp tổ chức
26. 90 năm lịch sử - Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn thành trọng trách một đảng cách mạng chân chính (1930 - 2020), (2020), Hội thảo khoa học Cấp Quốc gia, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức
27. Đổi mới giáo dục lý luận chính trị - nhiệm vụ cần thiết và cấp bách đối với Trường Chính trị hiện nay, (2020), Hội thảo khoa học Cấp tỉnh, Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang tổ chức
28. Cơ sở, nguồn lực xây dựng chính quyền đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh, (2020), Hội thảo khoa học Cấp tỉnh, Học viện Cán bộ TP.HCM, Trường Đại học Sài Gòn, Trường Chính trị tỉnh Bình Phước phối hợp tổ chức
29. Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng, phát triển đô thị văn minh, hiện đại theo ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, (2020), Hội thảo khoa học Cấp ttỉnh, Học viện Cán bộ TP.HCM và Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM phối hợp tổ chức

- Các sách, tài liệu học tập
1. Môn học về Thành phố Hồ Chí Minh cho cán bộ, công chức Thành phố, (2005) Nxb Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, Trường Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
2. Lịch sử truyền trống Đảng bộ và nhân dân phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (1997-2012), (2012), Ban Tuyên giáo quận ủy Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
3. Môn học về Thành phố Hồ Chí Minh, (2018), Nxb Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
4. Lịch sử xây dựng tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, (2020), Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
5. Lịch sử xây dựng chính quyền nhà nước Việt Nam, (2020), Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh

Thành tích đã đạt được
- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 5414/QĐUB ngày 23 tháng 10 năm 2012
- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua Cấp Thành phố vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều năm (2010 - 2012) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố, Quyết định số 1914/QĐUB ngày 16 tháng 04 năm 2013
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Quyết định số 1513/QĐ-Ttg ngày 26 tháng 08 năm 2014.

Bản in