Nguyễn Thị Kim Dung

Cập nhật ngày: 28/02/2022

ThS. GVC. Nguyễn Thị Kim Dung

GIẢNG VIÊN 

Email: n.tkdung@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các bài viết đăng trên tạp chí
1. Bảo vệ môi trường – trách nhiệm của toàn xã hội, Tạp chí Phát triển Nhân lực, Số 03 (56) - 2018. ISSN: 1859 2732
2. Triển khai thực hiện cơ chế phân cấp, ủy quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 54 của Quốc hội, Tạp chí Phát triển Nhân lực, Số 04 (63) - 2019. ISSN: 1859 2732

- Bài viết cho hội thảo khoa học
1. Một số góp ý về nội dung giáo trình “Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa” liên quan đến các quy định của Hiến pháp năm 2013, (2019), Hội nghị sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
2. Đổi mới công tác ra đề thi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trung cấp lý luận chính trị- hành chính tại trường chính trị, (2019), Hội thảo Khoa học Quốc gia “Xây dựng trường chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện nay” tổ chức tại Thanh Hóa.
3. Cơ hội việc làm cho sinh viên cử nhân Luật, (2019), Hội thảo khoa học cấp cơ sở “Kết nối việc làm cho sinh viên” do Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
4. Đổi mới trong việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, (2020), Hội thảo “Vai trò của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống chính trị ở Thành phố Hồ Chí Minh”.
5. Kinh tế tuần hoàn - xu thế phát triển tất yếu, (2020), Hội thảo khoa học “Kinh tế tuần hoàn – xu hướng phát triển bền vững” của Học viện Chính trị khu vực II.
6. Sự cần thiết phải chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn và một số vấn đề cần quan tâm, (2020), Hội thảo khoa học của Tạp chí Cộng sản “Những vấn đề lý luận, thực tiễn phát triển kinh tế- xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh trước tình hình mới”.

- Các sách, tài liệu học tập
1. Chuyên đề 1 “Những vấn đề cơ bản về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay” (Tài liệu ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể), (2019), Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Chuyên đề 2 “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân” (Tài liệu ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể), (2019), Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Bản in