Nguyễn Thị Toàn Thắng

Cập nhật ngày: 04/11/2021


TS. Nguyễn Thị Toàn Thắng
TRƯỞNG BỘ MÔN CÔNG TÁC XÃ HỘI
Email: n.ttthang@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Mộ cổ Cù Lao phố – Giá trị và tiềm năng du lịch, (2007), Tập san Khoa học xã hội và nhân văn, số 38.
2. Bàn về tình và nghĩa trong truyền thống Văn hóa Việt Nam, (2010), Tạp chí Khoa học và Công nghệ Gia Lai, số 2.
3. Quan điểm của Đảng và Chính sách của nhà nước về vấn đế bảo tồn và phát triển di sản văn hóa, (2014), Tạp chí Phát triển Nhân Lực, số 02(39).
4. Quần thể Di tích lịch sử văn hóa ở Cù Lao Phố (Biên Hòa –Đồng Nai), (2014), Tạp chí Phát triển Nhân Lực, Số 03 (40).
5. Bảo tồn và phát huy các giá trị và chức năng của quần thể di tích tín ngưỡng – tôn giáo với đời sống tinh thần của cư dân Cù Lao Phố trong bối cảnh đương đại, (2014), Tạp chí Tạp chí Phát triển Nhân Lực số 04(41).
6. Giao lưu tiếp biến văn hóa Hoa – Việt qua họa tiết trang trí kiến trúc mộ cổ tại Cù Lao Phố, (2015), Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 3(22).
7. Chức năng xã hội của hệ thống di tích tín ngưỡng – tôn giáo ở Cù Lao Phố, (2015), Tạp Chí Đại học Thủ Dầu Một, số 2.
8. Tư tưởng vị dân tộc, vị nhân sinh trong di chúc Hồ Chí Minh., (2019), Trong sách Di chúc của Chủ tịch Hồ chí Minh giá trị lý luận và thực tiễn – Đoàn Đức Hiếu, Phùng Thế Anh, Nguyễn Thị Phượng, Trần Ngọc Chung (chủ biên), Nxb Đại học Quốc gia TPHCM, trang 406.
9. Khai thác di sản văn hóa vùng đồng bằng sông Cử long từ kinh nghiệm khai thác di tích tín ngưỡng – tôn giáo ở Cù lao Phố (Biên Hòa – Đồng Nai)/ Phát triển nguồn lực du lịch tiểu vùng sông MêKông., (2015), Trường Đại học Văn hóa TPHCM; Học Viện Cán Bộ Tp.HCM và Đại học Silpakorn, Thái Lan/ Tp.HCM.
10. Nữ Lao động Nhập cư và Những rủi ro trên bước đường mưu sinh/ Di cư và Đa văn hóa: Sự thay đồi, thích ứng và các vấn đề giới., (2019), Học Viện Phụ Nữ và Đại học quốc gia Chonnam, Hàn Quốc/ Hà Nội.
11. Xây dựng thành phố thông minh –những tắt nghẽn cần phá bỏ từ rào cản nhận thức/ Thành Phố Hồ Chí Minh trong mạng lưới các Thành phố thông minh ở ASEAN: Cơ hội và thách thức., (2019), Học viện Cán Bộ TpHCM và Đại Học Khoa học xã hội & nhân văn TPHCM/TPHCM.

Bản in