Nguyễn Trung Anh

Cập nhật ngày: 04/11/2021


ThS.GVC. Nguyễn Trung Anh
PHÓ TRƯỞNG KHOA
Email: n.tanh@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Gia đình phật tử ở Thành phố Hồ Chí Minh và những vấn đề về công tác an ninh. (Mã số SA-1998-T31B-009) , (1998 – 1999), Chủ nhiệm đề tài Cấp Cơ sở
2. Công tác vận động Người Hoa ở Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay , (2011), Chủ nhiệm đề tài Cấp Cơ sở
3. Tư tưởng Hồ Chí Minh vể dân vận và sự vận dụng của Đảng công sản Việt Nam, (2020), Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”

Thành tích đã đạt được
Đạt danh hiệu lao động tiên tiến hằng năm và các danh hiệu khen thưởng cấp Thành phố.

Bản in