Phòng Quản lý đào tạo

Cập nhật ngày: 02/10/2020

1. Thông tin chung 

1.1. Tên Phòng
- Tiếng Việt: Phòng Quản lý đào tạo
- Tiếng Anh: DEPARTMENT OF TRAINING ADMINISTRATION

1.2. Thông tin liên hệ
- Điện thoại: 028.38412405 – 116; 028.22437845
- Email: qldt@hcmca.edu.vn

2. Giới thiệu về Phòng Quản lý đào tạo
   Phòng Quản lý đào tạo được thành lập từ ngày 19 tháng 10 năm 1998 đến nay (trước đây là Phòng Đào tạo của Trường Cán bộ Thành phố).

2.1. Chức năng, nhiệm vụ
- Thực hiện kế hoạch đào tạo và quản lý chương trình Trung cấp chính trị đối với Trung tâm chính trị 21 quận, huyện và Thành phố Thủ Đức; các Sở, Ban ngành và một số đơn vị khác trên địa bàn Thành phố.
- Thực hiện kế hoạch đào tạo và quản lý chương trình Đại học hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học với 05 chuyên ngành: Quản lý nhà nước, Luật, Chính trị học, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Công tác xã hội.
- Liên kết đào tạo các chương trình: Cử nhân và cao cấp lý luận chính trị; Cử nhân các chuyên ngành: Xây dựng Đảng, Công tác Tổ chức, Công tác Kiểm tra; Cử nhân Luật và Quản trị địa phương; Cao học các chuyên ngành: Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Quản lý công; Luật; Quan hệ quốc tế;…. với các đơn vị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, các trường Đại học thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh...
- Tham mưu, tư vấn và đề xuất cho Giám đốc triển khai, tổ chức thực hiện công tác khảo thí, công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng đào tạo của Học viện.
- Tham mưu giúp Ban chỉ đạo ISO của Học viện, theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện mục tiêu chất lượng hàng năm của Ban Giám đốc với các đơn vị trực thuộc Học viện Cán bộ.
- Tham mưu Ban giám đốc xây dựng quy trình đánh giá kiểm định chất lượng Đại học tại Học viện Cán bộ.
- Thanh tra giáo dục.
- Quản lý hoạt động công tác sinh viên.

2.2. Thành tích Phòng Quản lý đào tạo đã đạt được
- Bằng khen đạt thành tích đóng góp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của Thủ tướng Chính phủ năm 2000 – 2002;
- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố năm 1999, 2013 – 2014, 2014 – 2015, 2018 và 2019;
- Danh hiệu “Chi bộ trong sạch – vững mạnh” các năm: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,…

3. Nhân sự

3.1. Lãnh đạo Phòng

TS. Phạm Ngọc Lợi - Trưởng phòng

ThS. Phạm Truyền Thống - Phó Trưởng phòng phụ trách chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, chương trình liên kết đào tạo cử nhân - cao cấp chính trị

ThS. Bùi Đức Toàn - Phó Trưởng phòng phụ trách chương trình đào tạo Đại học

ThS. Ngô Tôn Quyền - Phó Trưởng phòng phụ trách Khảo thí và đảm bảo chất lượng

ThS. Nguyễn Thị Minh Ngân - Phó Trưởng phòng phụ trách Công tác sinh viên

3.1.2. Viên chức

ThS. Phạm Hữu Công
- Chuyên viên phụ trách chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị
- Email: p.hcong@hcmca.edu.vn

ThS. Trần Thị Ngọc Hân
- Chuyên viên phụ trách chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị
- Email: t.tnhan@hcmca.edu.vn

ThS. Võ Thị Thùy Trang
- Chuyên viên phụ trách chương trình Trung cấp lý luận chính trị.
- Email: v.tttrang@hcmca.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Phương Lan
- Chuyên viên phụ trách chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị và Cao học.
- Email: n.tplan@hcmca.edu.vn

ThS. Võ Phương Khanh
- Chuyên viên phụ trách chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị
- Địa chỉ email: v.pkhanh@hcmca.edu.vn

ThS. Trần Hải Nam
- Chuyên viên phụ trách chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị
- Email: t.hnam@hcmca.edu.vn

ThS. Nguyễn Trần Yên Hạ
- Chuyên viên phụ trách chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị
- Email: n.tyha@hcmca.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Linh Thi
- Chuyên viên phụ trách chương trình đào tạo Đại học
- Email: n.tlthi@hcmca.edu.vn

ThS. Dư Ngọc Quỳnh Như
- Chuyên viên phụ trách chương trình đào tạo Đại học
- Email: d.nqnhu@hcmca.edu.vn

ThS. Đoàn Võ Khánh Hiền
- Chuyên viên phụ trách Đại học và đảm bảo chất lượng
- Email: d.vkhien@hcmca.edu.vn

ThS. Phạm Công Danh
- Chuyên viên phụ trách bộ phận Khảo thí
- Email: p.cdanh@hcmca.edu.vn

ThS. Nguyễn Văn Mai
- Chuyên viên phụ trách bộ phận Khảo thí
- Email: p.cdanh@hcmca.edu.vn

ThS. Trần Nam Hiệp
- Chuyên viên phụ trách phòng Công tác sinh viên
- Email: t.nhiep@hcmca.edu.vn

Bản in