Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực số 02 (02) 2021

Cập nhật ngày: 20/06/2021

TẠP CHÍ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

- SỐ 02 (02) 2021 –

TRIẾT - CHÍNH TRỊ HỌC

PGS.TS. Nguyễn Xuân Tế - Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII - sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và đất nước ta

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

TS. Lê Thị Trúc Anh - Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng ta về phát triển nguồn lực văn hóa, con người Việt Nam qua văn kiện các kì Đại hội (từ 1986 đến nay)

 

KINH TẾ HỌC - QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 

TS. Nguyễn Thị Hoài Hương - Biến động dân số Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009-2019 - thực trạng và giải pháp kiểm soát dân số

 

VĂN HÓA - XÃ HỘI HỌC

 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thơ - Đặc trưng văn hóa học đường

TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

TS. Phạm Thị Thuý Nguyệt - Đề xuất giải pháp kết nối các tài nguyên văn hoá Chăm Islam ở khu vực Tân Châu với các tài nguyên du lịch tâm linh ở Châu Đốc

 

KHOA HỌC GIÁO DỤC

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Bản lĩnh chính trị của đội ngũ giảng viên Trường Chính trị trong giai đoạn cách mạng hiện nay

TS. Nguyễn Hồng Điệp - Giáo dục khai phóng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng vào đổi mới giáo dục trong thời đại Cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay

Thể lệ viết và gửi bài Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực

Bản in