Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực số 03 (03) 2021

Cập nhật ngày: 20/06/2021

TẠP CHÍ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

- SỐ 03 (03) 2021 –

 

TRIẾT - CHÍNH TRỊ HỌC

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Lý luận kinh tế của Karl Marx trong kinh tế thị trường - 5

TS. Nguyễn Thị Vân - Quan điểm của Ph.Ăngghen về nguyên nhân của bất bình đẳng giới trong gia đình và vấn đề bất bình đẳng giới trong gia đình Việt Nam hiện nay - 9

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung- 91 năm Đảng Cộng sản Việt Nam giương cao ngọn cờ đoàn kết dân tộc - 18

TS. Bùi Ngọc Hiền - Xây dựng đội ngũ cán bộ trong bối cảnh phát triển mới - 31

ThS. Nguyễn Thị Hà - Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng - bài học từ thực tiễn cách mạng Việt Nam - 39

 

KINH TẾ HỌC - QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 

TS. Cao Quốc Việt - Tư duy thiết kế trong đổi mới sáng tạo chương trình đào tạo: lý thuyết và hàm ý áp dụng cho các tổ chức giáo dục đại học - 47

 

VĂN HÓA - XÃ HỘI HỌC

 

ThS. Văn Nam Thắng - Đấu tranh chống âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện nay - 59

 

KHOA HỌC GIÁO DỤC

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với giáo dục Việt Nam - 65

TS. Nguyễn Thị Hiền Oanh- Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đức và tài đối với cán bộ quản lý giáo dục trong giai đoạn hiện nay – 69

 

Thể lệ viết và gửi bài Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực

Bản in