Phan Minh Chí

Cập nhật ngày: 25/10/2021ThS. Phan Minh Chí
Giảng viên Giáo dục thể chất
Email: p.mchi@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Thực trạng sự hài lòng của viên chức, người lao động với Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. (2020). Kỷ yếu hội thảo đề tài khoa học cấp cơ sở.
2. Lý luận về sự hài lòng của người lao động đối với tổ chức. (2020). Kỷ yếu hội thảo đề tài khoa học cấp cơ sở.
3. Quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh về hoạt động tiếp công dân. (2020). (2020). Kỷ yếu hội thảo đề tài khoa học cấp Thành phố.
4. Thực trạng phong cách giao tiếp với người dân của cán bộ làm công tác tiếp công dân tại các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. (2020) (2020). Kỷ yếu hội thảo đề tài khoa học cấp Thành phố.

Thành tích đã đạt được
- Danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2019-2020.
- Danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm 2020.

Bản in