Trần Hải Hà

Cập nhật ngày: 04/11/2021


TS. Trần Hải Hà
GIẢNG VIÊN
Email: t.hha@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Phòng, chống “tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá” trong đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay, (2016), Tạp chí Quản lý nhà nước
2. Tự tu dưỡng, tự rèn luyện- giải pháp cơ bản phòng, chống “ tự diễn biến”, “ tự chuyển biến” của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Việt Nam hiện nay”,, (2018), Tạp chí Giáo dục và xã hội
3. Sự cần thiết của việc phòng, chống “tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá” trong đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Việt Nam hiện nay”, (2018), Tạp chí Giáo dục và xã hội
4. Vai trò của công tác tư tưởng trong thực hiện Nghi quyết 35- NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị về” tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, (2021), Tạp chí Giáo dục và xã hội

Thành tích đã đạt được
- Giáo viên giỏi từ 2014 đến 2017

Bản in